وکیل امور اداری و استخدامی

شاخه جدیدی از حقوق عمومی داخلی که تعیین کننده حقوق و وظایف سازمان های اداری و اجرایی و رابطه آنها با افراد می باشد، که حقوق اداری نام دارد. امروزه آشنایی با مسایل حقوقی برای تمام کارمندان ادارات یک ضرورت به حساب می آید. مهمترین کارکرد این حقوق، استفاده از آن به عنوان یک ابزار دفاعی از حقوق شهروندان و کنترل اقدامات خودسرانه مقامات عمومی و اداری می باشد. لذا شما می توانید جهت دریافت مشاوره در خصوص حقوق اداری و دولتی می توانید با تلفن موسسه ثبتی حقوقی خشت ماندگار مساوات تماس بگیرید.

درخواست احتساب بیمه، مستمری از کار افتادگی، برقراری مستمری توسط وراث، برقراری مستمری قطع شده وراث، اعتراض به آرا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، پرداخت حقوق و مزایای دوران مرخصی استعلاجی، پاسخگویی به سوالات راجع به توقیف حقوق و مزایای مستخدمین و کارمندان دولت و … .

خدمات تخصصی موسسه ثبتی حقوقی خشت ماندگار مساوات در شاخه حقوق اداری

مشاوره و قبول وکالت تخصصی در پرونده های حقوق اداری

دیوان عدالت اداری: وکالت در شکایت از تمامی سازمان های دولتی و عمومی غیردولتی، شهرداری ها، ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی، ادارات دارایی و گمرک، تصمیمات استخدامی نیروهای مسلح و … ، اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری، تدوین لایحه دیوان عدالت اداری.

ادارات کار:  وکالت در هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، اخراج و بازگشت به کار، حق بیمه، حقوق معوقه و حق سنوات، عیدی، حوادث ناشی از کار و … .

سازمان تامین اجتماعی: وکالت در اعتراض به حق بیمه تعیین شده و جریمه آن، برقراری مقرری بیمه بیکاری، بازنشستگی، مشاغل سخت و زیان آور، از کار افتادگی و … .