وکیل امور شهرداری

تعریف کلی شهرداری درکشور ایران این است که شهرداری موسسه ای است عمومی ، غیر دولتی و مستقل است که به موجب قانون در شهرها شکل می گردد و عهده دار امور محلی و اداره خدمات به شهروندان و سکنه شهری می باشد.

شهرداری به ناحیه ای می گویند که در آن یک انجمن مرتبط به شهر، دارای صلاحیت اعمال قدرت سیاسی می باشد و خدمات دولتی محلی را مثل فاضلاب ، خدمات آتش نشانی و پیش گیری از جرم و جنایت به عموم ارائه می دهد.

برطبق ماده ۳ قانون شهرداری ، شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارد.

نخستین بار در سال ۱۲۸۶ درایران قانون شهرداری به نام قانون بلدیه به تصویب رسید.پس از اصلاحاتی که روی این قانون صورت پذیرفت و قانون مدون سال ۱۳۳۴ به عنوان آخرین قانون، مورد استناد شهرداری ها قرار گرفت.

کمیسیون های شهرداری :

با توجه به اینکه نهاد شهرداری جزء موسسات دولتی محسوب نمی شود ولی با توجه به وظایفی که قانون بر عهده شهرداری گذاشته است ، واگذارکردن اختیارات قانونی در جهت تضمین حقوق متقابل مردم و شهرداری .

چهار کمیسیون مهمی که درجهت رسیدگی به مسایل و مشکلات پیش بینی شده است به قرار زیر است :

کمیسیون مندرج در ماده ۸ قانون نوسازی

کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها

کمیسیون ماده ۷۷

کمیسیون ماده ۱۰۰

با توجه به امور تخصصی دعاوی شهرداری و کمیسیون های مربوط به آن و استفاده از وکلای متخصص و مجرب در زمینه دعاوی مربوط به شهرداری ، شما عزیزان می توانید با موسسه ثبتی حقوقی خشت ماندگار مساوات مشورت نمایید واطلاعات لازمه رااز ما دریافت نمایید .