وکیل انحصاروراثت

پس از فوت فرد، اموال او به طور قهری به وراث منتقل می‌شود، اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید انحصار وراثت کنند. به این معنا که منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی و و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود.کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی‌شود.

اشخاص صالح برای ارایه دادخواست 
وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی كه منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند. چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یك نفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست كافی است.ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «دعاوی راجع به تركه متوفی اگرچه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی كه تركه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می‌شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.»هم اکنون مرجع صلاحیتداری که به انجام امور مربوط به انحصار وراثت می‌پردازد، شورای حل اختلاف است.

مراحل انحصار وراثت 
وراث پس از فوت متوفی باید لیست تمامی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول او را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه و رسید آن را دریافت کنند و همراه با تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.

مدارک لازم جهت تقاضای گواهی انحصار وراثت

1)   شناسنامه و گواهی فوت متوفی
پس از فوت متوفی و تائید پزشک مربوطه، واقعه فوت توسط اداره ثبت احوال ثبت، شناسنامه متوفی باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارائه اصل گواهی فوت و کپی مصدق آن به دادگاه الزامی می باشد.
 
2)   استشهادیه محضری
متقاضی صدور گواهی انحصار وراثت قبل از تقدیم دادخواست باید به یکی از شوراهای حل اختلاف مراجعه و فرم مخصوصی را تهیه نماید. اسامی کلیه وراث باید در این فرم مخصوص نوشته و توسط دونفر از اشخاص که وراث و متوفی را می شناسند تکمیل و افراد مذکور می بایست در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر و امضاء نامبردگان، تائید گردد.
 
3)   رسید گواهی مالیاتی
وراث متوفی می بایست پس از فوت متوفی به اداره دارایی آخرین محل سکونت متوفی مراجعه و دارایی های متوفی اعم از منقول یا غیر منقول را به آن اداره معرفی و در صورت شمول پرداخت مالیات بر ارث، آن را پرداخت و رسید آن را به همراه مدارک دیگر به شورای حل اختلاف تقدیم نمایند.
جهت اخذ گواهی انحصار وراثت اشخاصی که پس از سال 1395 فوت نموده اند، نیازی به ارائه گواهی مالیات بر ارث نمی باشد.

 
4)   کپی مصدق شناسنامه وراث
تقاضاکننده باید کپی برابر با اصل شده شناسنامه وراث را به شورای حل اختلاف تقدیم نماید. لازم به ذکر است که اصول شناسنامه ها نیز می بایست همراه متقاضی باشد تا در صورت تقاضای تطبیق توسط دفتر یا شعبه رسیدگی کننده، به آن مرجع ارائه گردد.
 
5)   وصیت نامه متوفی
در صورتی که متوفی دارای وصیت نامه بوده می بایست وصیت نامه به شورای حل اختلاف تقدیم گردد.

6)    عقدنامه رسمی 
در صورتی که متوفی حین الفوت دارای همسر رسمی باشد می بایست سند نکاحیه را به مرجع رسیدگی کننده ارائه دهد.
 
7)   دادخواست
متقاضی باید فرم دادخواست را تکمیل نماید. این امر توسط خود متقاضی و یا دفتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می پذیرد. 
ثبت دادخواست انحصار وراثت تنها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی انجام می پذیرد و جهت ثبت دادخواست به همراه مدارک مذکور و کارت شناسایی و کارت عابر بانک (جهت پرداخت هزینه دادرسی) به این دفاتر مراجعه نمائید.