دپارتمان داوری

قبول داوری در حوزه ی داوری داخلی مطابق با قوانین موضوعه داوری داخلی

قبول داوری در موضوعات داروی تجارت بین الملل

معرفی داور برای انجام داوری در قراردادهایی که طرفین ارجاع آن را به داور ضروری دانسته اند.

انعقاد موافقت نامه ی داوری میان طرفین قرارداد و مشاروه در حوزه ی شرط داوری قراردادها.