دپارتمان وکالت و مشاوره حقوقی

وکالت در کلیه ی دعاوی کیفری و ارائه مشاوره تخصصی کیفری در دعاوی کیفری در مراحل مختلف از تحقیقات مقدماتی تا دیوان عالی کشور

ارائه خدمات مشاوره حقوقی وانجام وکالت در زمینه قوانین و مقررات شهرداری، زمین شهری، اراضی شهری

ارائه خدمات در خصوص نحوه صدور اسناد تجاری، بروات، چک و نحوه واخواست و اجرای آنهاوانجام وکالت در دعاوی مرتبط با آنها.

ارائه خدمات مشاوره حقوقی پیرامون صنعت و معدن از مرحله تاسیس تا بهره برداری حسب نیاز مخاطبین وانجام وکالت در دعاوی مرتبط با آن.

ارائه خدمات مشاوره حقوقی در زمینه بیمه های تجاری ( اشخاص ، اموال ، مسئولیت ) و بیمه تامین اجتماعی از قبیل از کارافتادگی، بازنشستگی، بیمه بیکاری و انجام وکالت آن در مراجع مربوطه

ارائه خدمات مشاوره حقوقی در موضوعات مالیاتی و انجام امور مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و قبول دعاوی مالیاتی

قبول وکالت و انجام مشاوره ی حقوقی در کلیه ی دعاوی اداری اعم از کمیسیون ها ی اداری و دیوان عدالت اداری

مشاوره و قبول وکالت در دعاوی خانوادگی اعم از طلاق ،مهریه ،نفقه ،تمکین و....

انجام وکالت و مشاوره تخصصی در حوزه ی املاک و مستغلات در مراجع قضایی ،ثبتی و اداری

ارائه خدمات مشاوره و وکالت در دعاوی مربوط به احوال شخصیه اعم از وصیت ،ارث،کفالت و...و انجام کلیه ی امور مرتبط با وراثت.