تمدیدبرند

مدت اعتبار گواهینامه ثبت علامت تجاری ده سال از تاریخ صدور آن می‌باشد. مالک برند یا نماینده قانونی آن می‌تواند حداکثر ۶ ماه از تاریخ انقضاء علامت نسبت به تمدید برند تجاری خود اقدام نماید.

ماده ۲۰ آیین‌نامه ثبت علائم تجاری درباره تمدید برند این چنین می‌گوید:

صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او می‌تواند ثبت علامت را تا ۶ ماه بعد از انقضاء مدت اعتبار آن هر ده سال یکبار تجدید نماید.

 

اگر علامت تجاری در هنگام تمدید دارای تغییراتی باشد، مراتب باید جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور به چاپ برسد و افراد ذینفع می‌توانند اعتراض خود را ظرف مدت ۳۰ روز کاری به اداره ثبت علائم تجاری و طرح‌های صنعتی تسلیم نمایند و در صورتی که علامت تجاری تغییراتی نداشته باشد نیاز به آگهی تمدید برند در روزنامه رسمی نیست.

در صورت سپری شدن فرصت شش ماهه، تمدید برند تابع تمام قوانین و مقررات ثبت برند خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای تمدید برند تجاری

برای اشخاص حقیقی:

کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت تجاری

ارائه اصل یا کپی گواهی ثبت علامت تجاری

برای اشخاص حقوقی:

ارائه روزنامه آخرین تغییرات اعضاء هیئت‌مدیره (دارندگان حق امضاء)

کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره (دارندگان حق امضاء)

ارائه اصل یا کپی گواهی ثبت علامت تجاری