هر تغییر در شکل ظاهر یا نوع #بسته_بندی که باعث زیبا شدن محصول تولیدی شما گردید و باعث جذابیت محصولات شما برای مصرف کننده موجب شود را قبل از افشا، بهتر است ثبت نمایید تا جلو سوءاستفاده رقبای خارجی و داخلی در بازارهای هدف گرفته شود.با ثبت طرح صنعتی شما می توانید به راحتی جلو #واردات یک محصول که تقلیدی از طرح تولیدی ثبت شده شما است را بگیرید.